Vzdelanie:

  • Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves 2009-2013
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
   2013-2019

Prax počas štúdia:

 • Veterinárna poliklinika v Poprade (MVDr. Tibor Vozár) 2014
 • VetPark veterinární klinika, Brno (dvojmesačná letná stáž cez program Erazmus +) 2017
 • Veterinární klinika Růžodol, Liberec 2018-2019
 • Postgraduálna stáž na pohotovostnej klinike pre malé zvieratá – Loomade Kiirabikliinik, Talin,Estónsko 07-08/2019

Absolvované semináre, kongresy a workshopy:

 • XVIII. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2018
 • Medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny vo Varšave (prezentácia
  odbornej práce) 2018
 • Summer school for students- Zoonoses, Dubrovnik, Chorvátsko 2019
 • XIX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2019
 • Iné semináre na pôde univerzity (Akútny pacient vo veterinárnej praxi, Prvolíniová prax,
  Anesteziológia)